Instytucja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce

 

Adres i kontakt

Adres:

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UMK w Koniczynce

Koniczynka

87-148 Łysomice

(woj. kujawsko-pomorskie)

WWW

 

Kontakt:

Katedra Meteorologii i Klimatologii

Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ul. Lwowska 1

87-100 Toruń

Tel. 56 6112619

e-mail: marek.kejna@umk.pl

 

Kierownik Stacji

dr hab. Marek Kejna

 

Lokalizacja Stacji

Stacja położona jest na wyspie Równinie Chełmżyńskiej, stanowiącej część Pojezierza Chełmińskiego. Stacja znajduje się ok. 9 km od Torunia we wsi Koniczynka. Dojazd PKP do stacji Papowo Toruńskie, a następnie ok. 1,5 km pieszo. PKS dojeżdża z Torunia do Koniczynki (kierunek Gostkowo). Autobus podmiejski nr 24 bis do Papowa Toruńskiego Współrzędne Stacji 53o04’05” i 18o41’00”.

DSC07144

Charakterystyka zlewni badawczej ZMŚP

Zlewnia Strugi Toruńskiej znajduje się w makroregionach: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (subregion Pojezierze Chełmińskie) oraz Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (subregion Kotlina Toruńska). Struga Toruńska wypływa z jeziora Wieldządz i wpływa do Wisły w Toruniu, jej długość wynosi 51,3 km, a przeciętny przepływ wynosi ok.  0,5 m3/s.  Powierzchni jej zlewni wynosi 371,0 km2, obejmuje ona płaską, miejscami falistą, wysoczyznę morenową z ostatniego, bałtyckiego zlodowacenia fazy poznańskiej. Obszar ten odznacza się dużym zróżnicowaniem budowy geologicznej, z przewagą gliny morenowej o zmiennej miąższości od 3 do 27 m. Struga Toruńska w dolnym odcinku płynie po wąskim sandrze zbudowanym z piasków i żwirów wodnolodowcowych o małej miąższości oraz utworów zastoiskowych i organicznych. W ujściowym odcinku rzeka płynie po terasach doliny Wisły, zbudowanych z piasków fluwialnych. Na terenie zlewni znajduje się 19 jezior o wielkości >1 ha i szereg mniejszych o łącznej powierzchni 11,87 km2 (jeziorność 3,5%) oraz mokradła i torfowiska, głównie w północnej zlewni ST. Średnia gęstość sieci rzecznej sięga 0,649 km/km2, a wskaźnik Belgranda 1,543 km2/km. Stosunki wodne są silnie przekształcone drenarką i poborem wody dla celów przemysłowych. Obszar moreny płaskiej jest zdrenowany w 80-90%. Gleby zlewni Strugi Toruńskiej należą do typu gleb bielicowych i brunatnych pochodzenia plejstoceńskiego. Na formowanie się gleb w obrębie doliny rzecznej wpływ wywarły procesy bagienne, aluwialne procesy mułowo-błotne i mułowo-torfowe. Obszar zlewni jest intensywnie użytkowany rolniczo, grunty orne stanowią 71,6% użytki zielone 8,5%. Lasy w postaci dwóch kompleksów zajmują 11,8 km2 (lesistość 3,4%).

            Na potrzeby Zintegrowanego Monitoringu Środowiska wydzielono środkowy fragment zlewni Strugi Toruńskiej o powierzchni 35,5 km2 – jest to zlewnia reprezentatywna stanowiąca główny obszar badawczy.

 

Program ZMŚP

W badanej zlewni realizowany jest od 2003 roku program pomiarowy ZMŚP dotyczący funkcjonowania środowiska przyrodniczego, zarówno pod względem abiotycznym jak i przyrody ożywionej:

- meteorologia,

- zanieczyszczenie powietrza,

- chemizm opadów atmosferycznych,

- gleby,

- chemizm roztworów glebowych,

- wody podziemne,

- wody powierzchniowe – rzeki,

- metale ciężkie i siarka w porostach,

- epifity nadrzewne.

W Stacji ZMŚP w Koniczynce realizowane są ponadto programy specjalistyczne:

- monitoring fauny glebowej,

- monitoring awifauny.