ZLECENIODAWCA

    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 

WYKONAWCY

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego: Koordynator merytoryczny (nadzór merytoryczny, zarządzanie bazą danych, opracowanie wyników i przygotowanie raportów): Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (Dyrektor), dr Mikołaj Majewski (Sekretarz naukowy), mgr. Zuzanna Woźniewicz (Sekretarz administracyjny).

    Stacje Bazowe ZMŚP

 • Puszcza Borecka [Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa], kierownik mgr inż. Krzysztof Skotak
 • Wigry [Wigierski Park Narodowy], kierownik dr Lech Krzysztofiak
 • Parsęta (dawna nazwa – Storkowo) [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], kierownik prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski
 • Pojezierze Chełmińskie (dawna nazwa – Koniczynka) [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu], kierownik prof. UMK dr hab. Marek Kejna
 • Kampinos [Kampinoski Park Narodowy], kierownik dr inż. Adam Olszewski
 • Łysogóry (dawna nazwa – Święty Krzyż) [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], kierownik prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak
 • Beskid Niski (dawna nazwa – Szymbark) [Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk], kierownik dr Małgorzata Kijowska-Strugała
 • Wolin [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], kierownik dr Jacek Tylkowski
 • Roztocze [Roztoczański Park Narodowy], kierownik dr inż. Przemysław Stachyra
 • Poznań-Morasko (dawna nazwa – Różany Strumień) [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], kierownik prof. UAM dr hab. Maciej Major
 • Karkonosze [Karkonoski Park Narodowy], kierownik mgr Krzysztof Krakowski

 

SPECJALIŚCI ZMŚP

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Koordynacja, koncepcja funkcjonowania i realizacja programu ZMŚP

 • Prof. dr hab. Janina Borysiak [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Ujęcie ekologiczne, wartości wskaźnikowe
 • Prof. UAM dr hab. Julian Chmiel [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)
 • Dr Anna Degórska [Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie]: Kontrola i ocena analiz laboratoryjnych
 • Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz [Uniwersytet Wrocławski]: Epifity nadrzewne
 • dr Witold Bochenek [Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN]: modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP
 • Dr hab. Małgorzata Jóźwiak [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]: Metale ciężkie i siarka w porostach
 • Prof. dr hab. Marek Jóźwiak [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]: Opad organiczny
 • Prof. UMK Marek Kejna [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]: Meteorologia
 • Dr Lech Krzysztofiak [Wigierski Park Narodowy]: Gatunki inwazyjne obcego pochodzenia – rośliny
 • Dr hab. Tetyana Solovey [Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Warszawa]: Wody gruntowe
 • Prof. dr hab. Jolanta Komisarek [Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu]: Gleby, Chemizm roztworów glebowych
 • Dr Robert Kruszyk [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: System informatyczny, Baza danych ZMŚP
 • Dr Maciej Lenartowicz [Uniwersytet Warszawski]: Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora)
 • Prof. dr hab. Marek Marciniak [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Metrologia systemów pomiarowych
 • Dr Małgorzata Stępniewska [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Ocena usług geoekosystemów
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz [Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu]: Hydrobiologia rzek – makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego
 • Dr Tomasz Śnieżek [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie]: Zanieczyszczenie powietrza, Chemizm opadów atmosferycznych, Chemizm opadu podokapowego, Chemizm spływu po pniach
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi, Systemy informacji geograficznej
 • Dr inż. Grzegorz Zajączkowski [Instytut Badawczy Leśnictwa]: Uszkodzenia drzew i drzewostanów
 • Dr Anna Dmowska [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Statystyka w raportach ZMŚP

 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w: Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Szczecinie.

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

- Integrated Monitoring (International Co-operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution Effects = ICP/IM), Finlandia