Instytucja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Stacja Geoekologiczna w Storkowie

Adres i kontakt

Stacja Geoekologiczna UAM

Storkowo 32, 78-450 Grzmiąca

(woj. zachodniopomorskie)

Tel: 94 3759174

e-mail: szpiko@amu.edu.pl

WWW

Kierownik Stacji

prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski

Lokalizacja Stacji

Stacja położona jest w centralnej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, w makroregionie Pojezierza Drawskiego. Administracyjnie Stacja położona jest w gminie Grzmiąca, powiecie szczecineckim, województwie zachodniopomorskim. Dojazd PKP do Szczecinka (pociągi osobowe i pospieszne), a następnie PKS w kierunku Grzmiąca, Krosino, Nosibądy lub PKP (pociągi osobowe) do stacji Iwin położonej 2 km od Stacji. Dojazd samochodowy: do Szczecinka (z centrum i południa kraju drogą krajową nr 11), a następnie ze Szczecinka w kierunku Połczyn Zdój i następnie Grzmiąca. Współrzędne Stacji 53o46’47” i 16o29’50”.

DSC05565

Charakterystyka zlewni badawczej ZMŚP

Stacja Bazowa w Storkowie położona jest w środkowej części Pojezierza Drawskiego (Pojezierze Zachodniopomorskie) w strefie rzeźby młodoglacjalnej fazy pomorskiej zlodowacenia wisła. Podstawowym obszarem monitoringu środowiska przyrodniczego realizowanym w oparciu o Stację Bazową w Storkowie jest zlewnia górnej Parsęty o powierzchni 74 km2.

Zlewnia górnej Parsęty obejmuje źródliskowy obszar dorzecza Parsęty zamknięty profilem hydrometrycznym w Storkowie (położonym w pobliżu Stacji Bazowej) na 13 km długości rzeki. Zróżnicowanie wysokościowe zlewni górnej Parsęty zawiera się w przedziale od 83 do około 200 m n.p.m., ze średnim spadkiem 1%. W południowej i wschodniej części zlewni górnej Parsęty w rzeźbie dominują formy kemowo-wytopiskowe (strefa wzniesień morenowych garbu pojeziernego), natomiast w części północno-zachodniej rozciąga się mniej urozmaicony morfologicznie najwyższy poziom wysoczyznowy północnego skłonu Pomorza. Z holoceńskim cyklem krajobrazotwórczym związana jest sieć głębokich dolin rzecznych (Parsęty i jej dopływów) oraz osadów organiczno-mineralnych u podnóży stoków, w dolinach i w zagłębieniach wytopiskowych (z największym wśród nich Chwalimskim Bagnem z rozległym torfowiskiem wysokim). Do urozmaiconej litologii utworów glacjalnych, fluwioglacjanych oraz osadów organicznych nawiązuje silne zróżnicowanie pokrywy glebowej z przewagą płatów gleb płowych zaciekowych, rdzawych, gruntowo-glejowych właściwych oraz torfowych, mułowo-torfowych i deluwialnych.

Sieć rzeczna, o wyraźnych znamionach młodości (naprzemianległe położenie odcinków przełomowych i wytopiskowych, niewyrównane profile podłużne cieków, duży udział powierzchniowo bezodpływowych obszarów) reprezentowana jest przez liczne dopływy, z których największe to Żegnica (12 km długości), Kłuda (7 km), Skalneński Potok (6,5 km), Dalęciński Potok (4,5 km), Młyński Potok (2 km). Zlewnia jest w zasadzie obszarem bezjeziornym (największe jezioro ma powierzchnię 3,5 ha) lecz z licznymi zagłębieniami wytopiskowymi ze stałymi i okresowymi oczkami wodnymi.

Wartości środowiska przyrodniczego i umiarkowany antropogeniczny stopień przekształcenia środowiska zadecydowały o lokalizacji w tej części Pomorza zlewni badawczej oraz o wytypowaniu źródliskowej zlewni eksperymentalnej Chwalimskiego Potoku do monitorowania funkcjonowania środowiska przyrodniczego w warunkach młodoglacjalnych strefy pojeziernej.

 

Program ZMŚP

W badanej zlewni górnej Parsęty realizowany jest od 1994 roku program pomiarowy ZMŚP dotyczący funkcjonowania środowiska przyrodniczego, zarówno pod względem abiotycznym jak i przyrody ożywionej:

- meteorologia,

- zanieczyszczenie powietrza,

- chemizm opadów atmosferycznych,

- chemizm opadu podkoronowego,

- chemizm opadu organicznego,

- chemizm roztworów glebowych,

- wody podziemne,

- wody powierzchniowe – rzeki,

- wody powierzchniowe – jeziora,

- metale ciężkie i siarka w porostach,

- epifity nadrzewne,

- fauna epigeiczna,

- uszkodzenia drzew i drzewostanów.

W Stacji Storkowo realizowany jest ponadto program specjalistyczny erozja wodna gleb.